Tập huấn an toàn điện các bé khối Nai Bambi ngày 27/09